Casa RIELLS

AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR


El desig de la propietat consistia en reformar i ampliar un habitatge unifamiliar aïllat construït a l’any 1958 i ubicat a un solar en pendent, de forma trapezoïdal. L’estructura de l’edifici existent era de murs de càrrega amb forjats unidireccionals de biguetes de formigó pretesat i cobertes a una i dos aigües, amb un sistema constructiu d’envans conillers i teula àrab, sense cap interès formal.

La reforma de l’edifici va consistir en reformar la part existent de l’habitatge i ampliar-lo amb un nou cos annex, el qual havia d’assimilar formalment la construcció preexistent i dotar de nous espais a l’interior. La nostra intervenció no considerava pas la urbanització del solar.

Per a aquesta tasca, es va mantenir l’estructura i façanes existents tot realitzant una nova distribució de l’espai interior de la planta baixa, així com afegint una nova planta golfes al sotacoberta. El nou volum de planta baixa i planta primera es va ubicar de forma annexa a l’existent, pel costat paral·lel al carrer d’accés.

Aquest cos d’ampliació s’estructurà en tres franges programàtiques. Una franja que contenia les estances més privades i de serveis, que coincidia amb la construcció preexistent i dos noves franges, una de les quals actuava de frontissa entre l’espai existent i el nou espai, amb les estances més públiques. D’aquesta manera, la franja central funcionava com a distribuïdor i comunicació interior de l’edifici, diferenciant-se el seu volum a l’exterior.

Volumètricament, la coberta de l’edifici existent a dues aigües es va substituir per una nova coberta a una sola pendent. Al nou cos construït, es combinaven una nova coberta inclinada per a les estances mentre que es proposava una coberta plana per cobrir la franja de frontissa.

Els acabats exteriors combinaven arrebossats de tonalitats clares i l’ús de ceràmica vista de la termoarcilla per les façanes de la franja de frontissa central.


Mossèn Jaume Plans, 22 Bigues i Riells
Miquel Rodríguez, Roger Saderra, arquitectes
Daniel Fernández, promotor
Projecte executiu: Octubre 2015
Final d’obra: Juny 2017
PEC: 192.000,00 €
Superfície construïda: 135,76m2